MENADŽMENT RIZIKA, Đorđe Nadrljanski , Mila Nadrljanski

MENADŽMENT RIZIKA, Đorđe Nadrljanski , Mila Nadrljanski

SKU: WKOM-140006

6,64  (50,03 kn)

Plaćanje kod preuzimanja

Platite gotovinom svom dostavljaču

Sigurna online kupovina

100% sigurno online plaćanje

Sažetak:


Sažetak:

Odgovarajuća zaštita od rizika prijeko je potrebna kako bi se izbjegle opasnosti velikih gubitaka, izgubljenih investicija ili propasti pomorskih poduzeća. U osnovne rizike kojima je poslovanje svake pomorske tvrtke izloženo mogu se uvrstiti sljedeći: rizik likvidnosti, rizik uspješnog završetka izgradnje broda, tehnološki rizik, rizik nabave sirovina, valutni i financijski rizik, politički i ekološki rizik i drugi. Cilj ove knjige je objasniti suvremene postupke zaštite od rizika u tekućem poslovanju, te metode analize rizika u procesu investiranja. Rizik se analizira kao mjerilo opravdanosti investiranja i kriterij izbora između raspoloživih mogućnosti trajnog ulaganja kapitala. Svi koji trebaju steći znanja i vještine potrebne za rješavanje problema izbora investicijske opcije pritom će se služiti elementarnim statističko-matematičkim postupcima analize rizika. Pojedinačni ciljevi su sljedeći:

■ Objasniti ulogu koncepcije menadžmenta rizika, posebice analize rizika, u procesu odlučivanja o pokretanju i vođenju poslovnih pothvata,
■ Predstaviti najvažnije metode analize rizika,
■ Objasniti značenje i potaknuti korištenje pojedinih strategija upravljanja rizikom

It is essential to have an adequate protection from risk in order to avoid dangers of large losses, lost investments or a collapse of a maritime company. The main risks to which every maritime company business is exposed are: liquidity risk, the risk of unsatisfactory completion of ship construction, technological risk, the risk in procurement of raw materials, currency and financial risk, political and environmental risk, and others. The aim of this book is to explain the modern methods of protection from risk in current business operations, as well as the methods of risk analysis in the investment process. Risk is evaluated as the measure of investment justification and as the criteria of choice among available options for permanent investment of capital. Those who need to acquire knowledge and skills to deal with investment choice will use elementary statistical and mathematical methods of risk analysis. The specific objectives are as follows:

• Explaining the concept of risk management, particularly the concept of risk analysis in the process of decision-making that affects business initiation and managing,
• Presenting the most important methods of risk analysis,
• Explaining the meaning of particular risk management strategies and encourage their use.

Bilješka o autoru/autorici:

Đorđe Nadrljanski

Ph.D. Djordje Nadrljanski, scientific field: Computer Science and Information Technology, courses: Management Information Systems, Information Systems, Methodology of Scientific Research and IT in Education. He graduated from technical school and completed his university studies in 1968. He got his master’s degree at The Faculty of Mechanical Engineering in Belgrade in 1973. He defended his PhD thesis in Cybernetics and Information Science at the Faculty of Political Sciences in Belgrade in 1977. He was elected full professor in the scientific field of Computer Science and Information Technology in 1984. Ph.D. Djordje Nadrljanski has a rich scientific and professional work, being the author of 62 books (more than 300 scientific papers and 70 projects in the field of Computer Science). He supervised 22 doctoral dissertations, 46 master’s theses and 15 specialized papers and was a mentor for about 250 theses. He has lectured as a visiting professor at the regular and postgraduate studies in Computer Science at the faculties of Novi Sad, Belgrade, Rijeka, Split, Zadar, Osijek and Zagreb.

Dr.sc. Đorđe Nadrljanski, znanstveno polje: informatika i informacijske tehnologije; kolegiji: Menadžment informacijskih sistema, Informacijski sistemi, Metodologija znanstvenog rada i Informatika u obrazovanju. Diplomirao je na Fakultetu strojarstva u Beogradu 1968., a magistrirao 1973. Obranio je doktorsku disertaciju u području kibernetike i informacijskih znanosti na Fakultetu političkih znanosti u Beogradu 1977. 1984. je izabran za redovitog profesora u znanstvenom području informatika i informacijske tehnologije. Dr.sc. Đorđe Nadrljanski ima bogat znanstveni i stručni opus; autor je 62 knjige (više od 300 znanstvenih radova i 70 projekata u području informatike). Nadzirao je 22 doktorske disertacije, 46 magistarskih radova i 15 stručnih radova te je bio mentor na oko 250 radova. Predavao je kao gostujući profesor na redovnim i poslijediplomskim studijima informatike na fakultetima u Novom Sadu, Beogradu, Rijeci, Splitu, Zadru, Osijeku i Zagrebu.

Mila Nadrljanski

PhD Mila Nadrljanski, Roguljić, an associate professor; scientific field: Computer Science and Information Technology; Information Science – Communications. Graduated from the Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Naval Architecture in Split in 1984 and defended her MA thesis in the course of Automatics in 1994. In 2006 she earned an academic title of a Doctor of Information Science in the field of Communications. In 2011 she was elected to the academic title at the position of associate professor, the area of Social Sciences, the field of Information Science, a branch of Communication Studies. Ph.D. Mila Nadrljanski has a rich scientific and professional work, being the author of 20 books and more than 100 scientific papers.

Dr.sc. Mila Nadrljanski, Roguljić, izvanredni profesor, znanstveno polje: informatika i informacijske tehnologije, informacijske znanosti, grana komunikologija. Diplomirala je na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu 1984. i obranila magistarski rad u polju Automatike 1994. 2006. je dobila akademsku titulu doktora informacijskih znanosti, grana komunikologija. U 2011 je izabrana za akademsku titulu izvanrednog profesora, područje društvenih znanosti, polje informacijskih znanosti, grana komunikologija. Dr.sc. Mila Nadrljanski ima bogat znanstveni i stručni opus; autor je 20 knjiga i više od 100 znanstvenih i stručnih radova. Trenutno radi na Pomorskom fakultetu u Splitu.

Ključne riječi: Rizik, menadžment u pomorstvu, upravljanje rizikom

E-mail: Menadžment rizika

Naslov: Menadžment rizika
Autor: Đorđe Nadrljanski, Mila Nadrljanski
Broj stranica: 90
Nakladnik: REDAK
Godina izdanja: 2014.
ISBN: 978-953-336-126-0
Tisak: digitalni tisak knjiga – print na zahtjev

Upiti i odgovori

Kako biste kupovali na Webknjižari, ne morate se registrirati. Ipak, ukoliko planirate pregledavati našu selekciju proizvoda ili naručivati više od samo jednom, registracija će vam omogućiti brže završavanje kupnje i zadržavanje proizvoda u vašoj košarici čak i ako napustite web stranicu.