VOLONTERSTVO MLADIH KAO BIJEG U STVARNOST (2008)

VOLONTERSTVO MLADIH KAO BIJEG U STVARNOST (2008)

SKU: WSOC-080003

10,62  (80,02 kn)

2 na zalihi

Nakladnik: Redak

Plaćanje kod preuzimanja

Platite gotovinom svom dostavljaču

Sigurna online kupovina

100% sigurno online plaćanje

Sažetak:

Sažetak:
Empirijska studija autorica Anči Leburić, Ade Reić i Gorane Bandalović, pod naslovom Volonterstvo mladih kao bijeg u stvarnost: akcijsko istraživanje četvrta je istraživačka studija u sociološkoj biblioteci nakladnika i tiskara Redak iz Splita. Ta su djela nastala u okviru predmeta Sociološka istraži­vačka radionica, čija je nositeljica (ovdje i urednica) prof. dr. Anči Leburić. Njene suautorice u tim izdanjima su studentice ili asistentice sa Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Splitu. Ovo je također jedna od uspješnih istraživačkih prezenta­cija primjene mješovite metodologije (mix methodology). Ključ­na metodološka posebnost studije jeste zapravo realizacija akcij­skog istraživanja, kao eminentno kvalitativnog tipa empirijskog istraživanja u sociologiji.
Raspravljajući o mladima u postmodernom društvu, autori­ce tematski lociraju svoju „akcijsku priču“ u prostore civilnoga društva u Hrvatskoj. Odnosno, konkretnije – volonterstvo u Splitu (Hrvatska) smješta se u kontekst evropskog aktivizma mladih.
U studiji se poprilično široko i detaljno eksplicira metodo­loški okvir planiranja i izvođenja akcijskoga istraživanja. Naro­čito je instruktivno što se istovremeno sve metodološke faze i is­traživački aspekti ilustriraju konkretnim empirijskim podacima, praćenjem istraživačkoga dizajna i to onakvoga, kakav se plani­rao i izveo u ovom projektu. U tom smislu, najoriginalnije su preporuke istraživačica prezentirane u studiji kao finalno pogla-vlje, u kojem se zapravo izlažu elementi interpretacijske faze akcijskoga istraživanja volonterstva mladih Splićana i Splićanki.
Autorice su radno definirale volontere kao mlade koji do-brovoljno odvajaju dio svoga slobodnoga vremena za pomoć drugima i pritom se i sami osjećaju dobro. To je ustvari oblik ra-da, koji još uvijek nije u Hrvatskoj pretjerano upražnjavan, niti razvijan. Zato ga one tretiraju kao rad koji je u svim svojim seg-mentima izuzetno pozitivan, pa stoga ukazuju na humanost i ko-risnost volonterskoga rada što je u krajnjoj liniji i opći cilj ove njihove studije.
Na koncu, autorice su zaključile da je volonterstvo tip po-željnog društvenog ponašanja mladih u Hrvatskoj. Mladi volon-terstvo vide kao jedan od segmenata (aktivnosti ili modaliteta) svjetlije društvene i perspektivnije svoje budućnosti. Tome nije razlog samo činjenica da volonterstvo nosi aureolu povijesnog optimizma. U okviru takve vizije mladi smještaju svoje percep-cije boljeg, razumnijeg i humanijeg društva. Takva vizija vodi skladnijim društvenim odnosima, kvalitetnijim interakcijama iz-među mladih i odraslih, te općenito pretpostavlja da će biti tole-rantniji i efikasniji odnos sviju prema onima koji su hendike­pirani, siromašni, na bilo koji način marginalizirani u društvu ili imaju ikakvih poteškoća.
Osnivanjem Obiteljskog centra Splitsko-dalmatinske župa­nije, kao savjetovališta, autorice uočavaju program Prijatelj, te ga određuju predmetom svoga akcijskoga istraživanja, počinju ga pratiti i u njemu sudjelovati. Istražuju formiranje volonterskih grupa mladih, njihovo regrutiranje, njihov radionički angažman i motivirajuće ponašanje u tom kontekstu, te tijek njihovoga ospo-sobljavanja za kontakt s djecom koja iskazuju raznorazne po-teškoće u svom individualnom razvoju.
Ključni istraživački nalaz svakako je prepoznavanje nekakvog novog socijabiliteta mladih (volontera) s kojima su istra­živačice bile u akcijskom kontaktu. To je uistinu novi, drugačiji i originalni tip društvenog mladenačkog ponašanja. On je interaktivan, nabijen pozitivnom energijom, obećavajući, integrirajući. Pretpostavljaju, stoga, da bi na temeljima volonterstva mladih bilo moguće te mlade homogenizirati kao relevantnu druš­tvenu grupu, ne samo u socijalnoj kontekstualizaciji, već možda i u nekakvoj drugoj – ekonomskoj, gospodarskoj, političkoj ili inima.
Ipak, s druge strane, autorice procjenjuju kako još uvijek hrvatsko društvo nije značajnije razvilo vlastite društvene impul-se za formiranje nekog posebnog, originalnog, novog životnog stila mladih. Dapače, svoju studiju su i naslovile kao volonterski „bijeg u stvarnost“, želeći naglasiti kako je ipak još uvijek riječ o „bijegu“, a ne o ležernoj mladenačkoj (volonterskoj) sceni na kojoj bi se mladi zabavljali, uživali i veselili. Ti mladi još uvijek ne osjećaju povratnu snagu vlastitog humanitarnog djelovanja.
Autorice preporučuju nužno i sustavno jačanje društvenih mehanizama kojima bi se volonterska korisnost efikasnije, kon­kretnije i manifestnije iskazivala u različitim kulturološkim i sličnim drugim formama u kojima žive, rade i djeluju odrasli. U takvoj društvenoj projekciji, predviđaju da bi volonterstvo mo-glo pripomoći u dokidanju ili afirmiranju dokidanja spolnih, et-ničkih i niza drugih različitosti i nepravdi. Volonterstvo stoga treba poticati u hrvatskom društvu, kojega još uvijek karakterizi­raju nesvjesnost većine o stvarnim vrijednostima rada, praktič-na nerazvijenost svijesti o potrebi da se neprestano, intenzivno i svakodnevno pomaže onima kojima je to potrebno, uz istovre-menu zaštitu prava djece, mladih i odraslih.
Nakon što se hrvatsko društvo reformira – socijalno, politički, obrazovno i vrijednosno – stvorit će se okružje iz kojega mladi neće bježati, već će ga stvarateljski neprestano transformirati. Temeljni društveni prostor u kojem se bude afirmiralo volonterstvo vjerojatno će onda zahtijevati i značajniji društveni angažman mladih.

Bilješka o autoricama:
Anči Leburić, redovna je profesorica na katedri sociološke metodologije, Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Splitu. Objavljuje znanstvene radove iz metodologije društvenih i humanističkih istraživanja, te empirijske studije iz posebnih sociologija. Nositeljica je kolegija na preddiplomskim, diplomskim i doktorskim studijima u zemlji i inozemstvu. Urednica je nekoliko biblioteka u kojima se objavljuju metodološke i sociološke studije. Vodi i sudjeluje u međunarodnim projektima u kojima se istražuju razvojne, kulturološke, medijske, socijalno-ekološke, urbane i dr. teme.
Članica je nekoliko stručnih asocijacija, te predsjednica Splitske podružnice Hrvatskoga sociološkog društva od 2006 god.

e-mail: Anči Leburić
web: www.ancileburic.com

Ada Reić, diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Splitu, 2006. godine i stekla stručno zvanje odgajateljice predškolske djece. Objavila je znanstveni rad u zborniku radova «V. dani osnovne škole» na temu Društveni ugled odgajatelja i nekoliko metodoloških eseja.
Trenutačno je apsolventica Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Splitu. Članica je Hrvatskog sociološkoga društva i sudjelovala je na Nacionalnom sociološkom kongresu u Splitu 2007. s temom Vidljivost sociologije kao discipline u djelatnosti socijalne skrbi.
Objavila je u suautorstvu s prof. dr. Anči Leburić i Goranom Bandalović, asistenticom (2008) empirijsku studiju “Volonterstvo mladih kao bijeg u stvarnost: Akcijsko istraživanje”.

e-mail: Ada Reić

Gorana Bandalović, rođena 1978. u Splitu. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zadru (2004) na Odsjeku za sociologiju. Zaposlena je kao asistentica na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu.
Objavljuje znanstvene radove, te empirijske studije iz posebnih sociologija.
Suautorica je knjiga: Volonterstvo mladih kao bijeg u stvarnost: akcijsko istraživanje (Istraži-vačke studije, knjiga br. 4. Split: Redak, 2008.); Socioklimatski utjecaji na suvremeno življenje: sociološko istraživanje stanovnika Hrvatske (Istraživačke studije, knjiga br. 2., Split: Redak, 2008.);
Članica je Hrvatskog sociološkog društva.

e-mail: Gorana Bandalović

Naslov: VOLONTERSTVO MLADIH KAO BIJEG U STVARNOST
Autor: Anči Leburić, Ada Reić, Gorana Bandalović
Broj stranica: 128
Nakladnik: Redak
Godina izdanja: 2008
ISBN: 978-953-7595-00-5
Tisak: digitalni tisak knjiga – print na zahtjev

Upiti i odgovori

Kako biste kupovali na Webknjižari, ne morate se registrirati. Ipak, ukoliko planirate pregledavati našu selekciju proizvoda ili naručivati više od samo jednom, registracija će vam omogućiti brže završavanje kupnje i zadržavanje proizvoda u vašoj košarici čak i ako napustite web stranicu.