SOCIOKLIMATSKI UTJECAJI NA SUVREMENO ŽIVLJENJE (2008)

SOCIOKLIMATSKI UTJECAJI NA SUVREMENO ŽIVLJENJE (2008)

SKU: WSOC-080008

11,28  (84,99 kn)

2 na zalihi

Nakladnik: Redak

Plaćanje kod preuzimanja

Platite gotovinom svom dostavljaču

Sigurna online kupovina

100% sigurno online plaćanje

Sažetak:

 

Sažetak:
U empirijskoj studiji pod naslovom „Socioklimatski utjecaji na suvremeno življenje“ autorice Anči Leburić, Marija Lončar i Gorana Bandalović izlažu rezultate empirijskog so­ciološkog istraživanja stanovnika Hrvatske, realiziranog 2004. godine.
Uvodeći u raspravu o istraživačkom predmetu, u prvom poglavlju studije ističe se značaj sociologijskog bavljenja kli­mom i klimatskim promjenama. Naime, klima utječe na sigu­rnost življenja i na zdravlje ljudi, pa je zato važno uspješno istraživati i primjenjivati rezultate meteoroloških i klimatskih ispitivanja u svrhu poboljšanja kvalitete življenja u suvremenom društvu.
Ova studija istovremeno manifestira napore istraživačica da ukažu na potrebu afirmiranja multi i interdisciplinarnih pri­stupa i povezivanja raznovrsnih znanstvenih subdisciplina i gra­na, kako bi se adekvatnije i općenito efikasnije usmjeravao dru­štveni razvitak. Uostalom, klima predstavlja element svakodne­vnice i kao takva, zanimljiv je društveni fenomen kojega je korisno i nužno istraživati.
Konstatirajući značajnu društvenu ulogu klime u moderno doba, autorice su se upustile u istraživački pothvat na repre­zentativnom uzorku (N=6.200 građana i građanki) u dvije pri­morske hrvatske županije (splitsko-dalmatinsku i zadarsku).
Primjenjujući u istraživanju kombinaciju ankete i inter­vjua, ispitivani su uglavnom građani urbanoga porijekla, koji su pretežno rođeni u gradovima, a većinom u njima i žive i to od rođenja. Dominiraju oni sa završenom srednjom školom, a veći­na ih se deklarirala kao srednji društveni sloj.
U ovakvom istraživačkom dizajnu, bilo je nužno istražiti neke aspekte urbanoga življenja. Tako su se autorice bavile sta-novanjem, njegovom kvalitetom i uvjetima, zatim su ispitivale neke društvene značajke naselja u kojima ispitanici žive. Bavile su se i individualnim aspiracijama stanovnika prema njihovoj prostornoj pokretljivosti. Propitivale su i stavove ispitanika o različitim klimatskim i sličnim utjecajima na kvalitetan život, te analizirale razne (urbano/ruralne) odrednice njihovoga življenja, kao što su mišljenja o ključnim karakteristikama grada, odnosno sela, o ekološkim aspektima tih prostora, itd.
Empirijski rezultati istraživanja potvrđuju da su i mladi i odrasli u velikoj mjeri zadovoljni vlastitim životima na indivi­dualnim razinama, kao i na kolektivnoj, pa čak i na društvenoj razini. U procjenama društvenih stanja i odnosa u Hrvatskoj, mladi i odrasli razmišljaju na sličan način. Muče ih nestručnosti, neznanje, nered u školstvu, zdravstvu i znanosti, siromaštvo zemlje u kojoj žive, nefunkcioniranje pravne države, vidljivost društvenih nejednakosti, postojeća nacionalna i socijalna kriza, težnja da se Hrvatska europeizira, te manifestiranje političkih sukoba i rascjepa.
Konačno, u finalnom dijelu studije, izlažu se istraživački nalazi o raznim klimatskim utjecajima (vrućini, hladnoći, suši) na suvremeno življenje ispitanih građana Hrvatske. Pošto je kli-ma jedan od elemenata koji utječe na razmještaj ljudi i na gustoću naseljenosti, razmotrile su i ostale utjecajne elemente, kao što su padaline, osunčanost, temperatura, tlak zraka, te vje­trovi. Ipak, vrućina se iskazala kao najutjecajniji element u živo­tima ispitanih. Osim toga i vrijeme utječe na njihova raspolo­ženja, emocije i ponašanje. Vanjski atmosferski uvjeti poveća­vaju osjetljivost organizma i potiču ga na psihofizičke reakcije.
Autorice zaključuju kako će biti nužno u budućnosti pro­voditi istraživanja vezana uz klimatske promjene u području društvenih i prirodnih znanosti. Shodno tome, informiranje ja­vnosti o svim mjerama unapređivanja zdravlja i preveniranja bo­lesti, a u kontekstima potencijalnih klimatskih promjena, za­htijevat će visoki stupanj stručne i znanstvene znatiželje, eksper­tize i prodora u nova i do sada sociologijski nedirnuta istraži­vačka područja.

Bilješka o autoricama:
Anči Leburić, redovna je profesorica na katedri sociološke metodologije, Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Splitu. Objavljuje znanstvene radove iz metodologije društvenih i humanističkih istraživanja, te empirijske studije iz posebnih sociologija. Nositeljica je kolegija na preddiplomskim, diplomskim i doktorskim studijima u zemlji i inozemstvu. Urednica je nekoliko biblioteka u kojima se objavljuju metodološke i sociološke studije. Vodi i sudjeluje u međunarodnim projektima u kojima se istražuju razvojne, kulturološke, medijske, socijalno-ekološke, urbane i dr. teme.
Članica je nekoliko stručnih asocijacija, te predsjednica Splitske podružnice Hrvatskoga sociološkog društva od 2006 god.

e-mail: Anči Leburić
web: www.ancileburic.com

Marija Lončar, asistentica je na katedri sociološke metodologije, Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Splitu. Znanstve¬no područje u kojem istražuje i objavljuje je metodologija društvenih istraživanja i urbana sociologija. Sudjelovala je u sociološkim istraživanjima kao anketarka, intervjuerka, u realizaciji i koordinaciji terenskih faza istraživanja, te u obradi empirijskih podataka.
Suautorica je studije Anketno istraživanje zadarske periferije u studiji „Nevidljivi Zadar“ (projekt Za¬Sad, programski paket za GUP, Zadar, 2006).
Članica je Hrvatskog sociološkog društva.

e-mail: Marija Lončar

Gorana Bandalović, rođena 1978. u Splitu. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zadru (2004) na Odsjeku za sociologiju. Zaposlena je kao asistentica na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu.
Objavljuje znanstvene radove, te empirijske studije iz posebnih sociologija.
Suautorica je knjiga: Volonterstvo mladih kao bijeg u stvarnost: akcijsko istraživanje (Istraži-vačke studije, knjiga br. 4. Split: Redak, 2008.); Socioklimatski utjecaji na suvremeno življenje: sociološko istraživanje stanovnika Hrvatske (Istraživačke studije, knjiga br. 2., Split: Redak, 2008.);
Članica je Hrvatskog sociološkog društva.

e-mail: Gorana Bandalović


Naslov:
SOCIOKLIMATSKI UTJECAJI NA SUVREMENO ŽIVLJENJE
Autor: Anči Leburić, Marija Lončar, Gorana Bandalović
Broj stranica: 120
Nakladnik: Redak
Godina izdanja: 2008
ISBN:
978-953-99193-7-3
Prilog: CD s tabličnim i grafičkim prilozima

Upiti i odgovori

Kako biste kupovali na Webknjižari, ne morate se registrirati. Ipak, ukoliko planirate pregledavati našu selekciju proizvoda ili naručivati više od samo jednom, registracija će vam omogućiti brže završavanje kupnje i zadržavanje proizvoda u vašoj košarici čak i ako napustite web stranicu.