KOMUNIKOLOGIJA I MENADŽMENT (2010) Mila Nadrljanski

KOMUNIKOLOGIJA I MENADŽMENT (2010) Mila Nadrljanski

SKU: WKOM-100001

12,61  (95,01 kn)

Autor: Mila Nadrljanski

Nakladnik: Redak

Plaćanje kod preuzimanja

Platite gotovinom svom dostavljaču

Sigurna online kupovina

100% sigurno online plaćanje

Sažetak:

 

Sažetak
Monografija je cjelovito referentno djelo pisano na istraživačkoj razini. Komunikologija i menadžment je monografija koja se na temelju teorijskog i empirijskog istraživanja bavi problematikom komuniciranja u suvremenom menadžmentu. U njoj su obrađeni pojam i značaj menadžmenta, metode istraživanja interakcija menadžmenta i komunikacije, zatim oblici, procesi i kulture komuniciranja. Dalje, rad se bavi, mjestom i ulogom komunikacija u poslovnim sustavima. Suvremeni komunikacijski diskurz je promatran u totalitetu njegovih funkcija i pojava, verbalnih i neverbalnih, govornih i pisanih formi, odnosa pošiljatelja i recipijenta, te konteksta u kojima se ostvaruju u poslovnim sustavima. Komunikologija i menadžment sistematski obrađuje najnovija saznanja o utjecaju komunikacije na menadžerska znanja i umijeća. Izbor teorijskih podloga je izvršen sa stajališta ključnih funkcija komunikacija u tvrtkama. U studiji se  analitički sagledava da je za uspješno obavljanje tog posla, potrebne su određene vještine (skup specifičnih sposobnosti koje su rezultat znanja, informacija, prakse i dara). Komunikacija je bitan čimbenik, dojmova o organizaciji i može predstavljati  granicu između uspjeha i neuspjeha.
Konstatira se da mendažment u uvjetima internet ekonomije mora se orijentirati na „nevidljive vrijednosti” ideje, informacije povezanosti – umrežavanje, a  posebno intelektualni kapital. Sve su to danas značajni izvori konkurentske prednosti u opće. Uočeno je da je stvaranje menadžerske komunikološke kulture dugotrajan i naporan proces, te da je za njegov uspješan nastanak i nastavak potrebna neviđena upornost i entuzijazam njegovih nosilaca.
Drugi dio monografije je posvećen empirijskim istraživanjima fenomenologije komunikacije i menadžmenta. Putem sedam terenskih istraživanja analiziraju funkciju menadžmenta s komunikacijskog stajališta i tom prilikom koriste se adekvatni instrumenti i statističke metode u obradi anketnih upitnika.

Abstract
The monograph is an integral reference work of writing, written on the research level. Communication theory and management is a monograph which deals with the problems of communication in modern management on the basis of theoretical and empirical research. It deals with the concept and importance of management, with research methods of interaction between management and communication, as well as with forms, processes and culture of communication. Further, it deals with the place and role of communication in business systems. Modern communication discourse is observed in the totality of its functions and phenomena, verbal and nonverbal, spoken and written forms, the relation between the sender and recipient and in the context in which it is performed within business systems. Communication theory and management systematically analyses the latest acquisitions on the influence of communication on managerial knowledge and skills. The choice of theoretical bases is made from the perspective of the key functions of communication in companies. The study analyses the certain skills needed  for the successful completion of this work (the set of specific skills which are the result of knowledge, information, practice and talent).
Communication is an essential factor in impressions about an organization and may represent the line between success and failure.
It is noted that, in terms of internet economy, management has to focus on “invisible values” of an idea, on the exchange of information – networking, and particularly on intellectual capital. All of these are significant sources of competitive advantage in general. It is noted that creating the culture of managerial communication is a long and demanding process, and that its success and continuation depend on unprecedented persistence and enthusiasm of its protagonists.
The second part of the monograph is focused on empirical studies of the phenomenology of communication and management. These studies analyse the function of management from the communication point of view and through seven field research, using adequate instruments and statistical methods in questionnaire processing.

Bilješka o autorici
Dr.sc. Mila Nadrljanski, Roguljić (Dj. Nadrljanski): Kibernetika u obrazovanju, udžbenik, Sveučilište u Novom Sadu, Učiteljski fakultet, Sombor, 2005. ISBN 86-83097-46-3
Recenzenti: Prof.dr. Dragan Soleša, izvanredni profesor informacijskih znanosti
Prof.dr. Jovan Savičić, izvanredan profesor informacijskih znanosti

Knjiga (udžbenik) je pisana prema nastavnom programu kolegija Kibernetika u obrazovanju na odsjeku za dizajn medija Pedagoškog fakulteta u Somboru. Kibernetika u obrazovanju je bila predmet interesiranja mnogih znanstvenika. Sustavnom pristupu u rješavanju znanstvenih i stručnih problema pridaje se sve veći značaj, a metodologija sustavnih istraživanja čini temelj znanstvenih istraživanja koja su primijenjena u toj knjizi. Razlozi interesiranja za probleme sustavnog istraživanja dovoljno su jasni i više puta isticani u literaturi. Jedan od najvažnijih postulata polazi od činjenice da praktično u svakoj sferi čovjekove djelatnosti: u znanosti, obrazovanju, tehnici, proizvodnji, upravljanju itd., čovjek se ne susreće sa izoliranim objek¬tima, stvarima, procesima ili pojavama, već sa njihovim složenim, međusobno povezanim kompleksima koji u stvari predstavljaju različite vrste sustava. Zada¬tak istraživanja takvih sustava neminovno je doveo do pojave problema metodologije takvog istraživanja. To praktično znači da postavljani problem istraživanja treba identificirati kao sustav kako bi bio tretiran u svjetlu sustavnog pristupa. Tako je pojava kibernetike, znanosti čiji je predmet izučavanje upravljanja složenim dinamičkim sustavima, uvjetovala iznalaženje nove odgovarajuće znanstvene metode. Ta nova znanstvena metoda stvarana zajedno s novom znanošću jeste opća teorija sustava. Teorija sustava je zajednički naziv za sustavne znanosti, tj. ona je metateorija ili sustav sustavskih znanosti. Dizajn medija u obrazovanju se shvaća, po mišljenju autorice, kao primjer sustavne problematike. Mediji u obrazovanju su sustav sadržaja namijenjenih nastavi i učenju. Stoga se njihova produkcija i primjena moraju tretirati kao upravljačka problematika u najširem smislu.Knjiga se, dalje bavi i nekim novim metodama upravljanja sustavima i procesima u obrazovanju, kao što je teorija kaosa. Teorija kaosa omogućuje bolje razumijevanje operacija organizacije obrazovanja, a primjenom njenih koncepata obrazovanje se priprema na brzu reakciju s obzirom na promjene u eksternom okruženju.

Doprinos autorice je u originalnom pristupu sistematizaciji i detaljnoj razradi kibernetičke strukture obrazovnog sustava i njegovih funkcija sa stajališta informacijskih znanosti. Posebno se ističe informacijski pristup proučavanju sustava obrazovanja.

e-mail: Mila Nadrljanski
web: www.pfst.hr/~mila/

Naslov: KOMUNIKOLOGIJA I MENADŽMENT
Autor: Mila Nadrljanski
Broj stranica: 204
Nakladnik: Redak
Godina izdanja: 2010.
ISBN: 978-953-7595-22-7
Tisak: digitalni tisak knjiga – print na zahtjev

Upiti i odgovori

Kako biste kupovali na Webknjižari, ne morate se registrirati. Ipak, ukoliko planirate pregledavati našu selekciju proizvoda ili naručivati više od samo jednom, registracija će vam omogućiti brže završavanje kupnje i zadržavanje proizvoda u vašoj košarici čak i ako napustite web stranicu.